Hơn 6 triệu người Việt Nam bị khuyết tật.

Người Việt Nam khuyết tật chiếm khoảng 6,2 triệu hoặc 2% dân số trên hai tuổi, đây là kết quả của một cuộc khảo sát quốc gia do Tổng cục Thống kê công bố thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Nhi Đồng Liên hiệp quốc (United Nations Children’s Fund - UNICEF).

Cuộc khảo sát kéo dài hai năm 2016 và 2017, là cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện trên quy mô lớn như vậy bằng các công cụ quốc tế, bao gồm một công cụ được thiết kế do UNICEF và Nhóm Washington về Thống kê Khuyết tật để kiểm tra chức năng của trẻ em.


Khoảng 13 phần trăm dân số Việt Nam, hoặc gần 12 triệu người, sống trong các hộ gia đình có thành viên khuyết tật.

Chỉ có 2,3 phần trăm người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng trong trường hợp bị bệnh hoặc tai nạn.

Chỉ có 2 phần trăm các trường tiểu học và trung học trong nước đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật. Tỷ lệ đi học của trẻ em khuyết tật, đặc biệt là ở các cấp cao thì thấp hơn so với trẻ em có khả năng.


Chỉ có 2 phần trăm các trường tiểu học và trung học trong cả nước được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật, trong khi dó chỉ có một trường trong bảy trường có một nhà giáo dục được đào tạo để dạy học sinh khuyết tật.

Bài viết cùng danh mục: